DOHODA O ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

Tím, že se zavážete k práci na portálu Chat-z-domu.com, vstupujete do smluvního vztahu se společností:

XCELLENCE DIGITAL MARKETING LTD , soukromá společnost s ručením omezeným jako organizace dle zákonů Západní Indie, se sídlem na adrese BROWN HILL, ST. JOHN‘S PARISH, NEVIS, ZÁPADNÍ INDIE, registrovaná v Obchodní komoře Západní Indie pod číslem 50617 („ Xcellence“)

jako nezávislý pracovník („nezávislý pracovník“)

Společně se také označují jako: „Strana“ a/nebo „ Strany“,

PŘIČEMŽ:

- Nezávislý pracovník a Xcellence spolupracují v několika obchodních aktivitách, a nezávislý pracovník poskytuje řadu komerčních služeb společnosti Xcellence;

- Strany chtějí zajistit, aby obchodní informace společnosti Xcellence nebyly sdíleny se žádnou třetí stranou či stranami a/nebo poskytnuty veřejnosti, pokud společnost Xcellence neposkytla předem svůj písemný souhlas s takovýmto poskytováním či sdílením informací.

PROHLAŠUJÍ, ŽE SOUHLASÍ S TÍM, ŽE:

V souvislosti se službami Xcellence (dále „Poskytovatel“) bude předávat Důvěrné informace (tak, jak jsou definovány níže) nezávislému pracovníkovi (dále „Příjemce“). V tomto kontextu Strany souhlasí s následujícím ujednáním.

(1) „Důvěrné informace“ zahrnují (i) existenci a obsah této smlouvy a existenci a obsah schůzek nebo jiných druhů komunikace mezi Poskytovatelem a Příjemcem k obchodním službám, a (ii) veškerých informací jakékoliv povahy, které jsou zpřístupněny Příjemci nebo Přidruženým osobám (definovaným níže) v rámci obchodních služeb bez ohledu na skutečnost, zda k tomu dojde ústně nebo písemně, na disku nebo elektronicky, nebo na základě návštěv firemních prostor či jakýmkoliv způsobem, jímž může být tento druh informací ukládán nebo uchováván. Odkazy v této smlouvě na „ Přidružené osoby“ jsou odkazy na společnost, osobu nebo subjekt, který přímo či nepřímo, nezávisle nebo ve spojení s jinými, ovládá společnost nebo jí je ovládán. Odkaz na „Přidružené osoby“ v této smlouvě jsou odkazy na společnost, její Přidružené osoby, členy představenstva, zaměstnance, finanční a jiné odborné poradce, zástupce, bankéře a poradce této společnosti v kteroukoliv dobu, kdy je tato smlouva v plné platnosti a účinnosti.

(2) Důvěrné informace nezahrnují informace, které (i) byly nebo jsou z jakéhokoliv důvodu zveřejněny, jinak než nedodržením povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany Příjemce nebo s ním Spřízněné osoby, nebo které (ii) jsou poskytovány Příjemci jinou osobou než je Poskytovatel nebo jeho poradci za podmínky, že příslušná osoba nemá zakázáno předávat tyto informace s cílem plnit smluvní nebo jiné závazky vůči Poskytovateli nebo jiné straně, nebo které (iii) byly získány či vytvořeny nezávisle Příjemcem, aniž by tento porušil povinnost dodržet své závazky vyplývající z této smlouvy.

(3) Příjemce bude (i) dodržovat nejpřísnější úroveň důvěrnosti s ohledem na Důvěrné informace, (ii) dohlédne na to, aby byly Důvěrné informace chráněny řádným způsobem, (iii) aby nebyly Důvěrné informace využívány pro jakýkoliv jiný účel než v souvislosti s obchodními službami, (iv) neposkytne ani nebude diskutovat Důvěrné informace jiné osobě nebo s jinou osobou než s Přidruženými osobami téhož a to výlučně do té míry, kterou vyžaduje příslušná Transakce.

(4) Příjemce bude plně informovat veškeré osoby, kterým jsou zpřístupněny Důvěrné informace, o závazcích Příjemce vyplývajících z této smlouvy, a Příjemce zařídí, aby u těchto osob bylo zajištěno, že budou uvedené závazky dodržovat tak, jako by byly součástí této smlouvy. Příjemce nesmí předávat Důvěrné informace jiným osobám než jsou Přidružené osoby téhož, kromě případů, kde získal od Poskytovatele písemný souhlas.

(5) Pokud je Příjemce povinen předat Důvěrné informace v důsledku některého zákona nebo předpisů, pravidel dohledového orgánu nebo burzy, nebo kvůli nařízení soudního, správního nebo regulačního orgánu, musí Příjemce (do té míry, jak to zákon povoluje) (i) informovat Poskytovatele o úplných okolnostech předání a o informacích, které se předávají, (ii) zahájit diskusi s Poskytovatelem o možných opatřeních s cílem zamezit nebo omezit předání a přijmout taková opatření, která tento přiměřeně požaduje, (iii) získat ujištění od subjektu, který si předání přeje, ohledně zachování důvěrnosti, (iv) vynaloží maximální úsilí k tomu, aby neodhalil totožnost Poskytovatele, a (v) předem nechá Poskytovatelem odsouhlasit formulaci předávaných informací, pokud se předání bude dít ve formě veřejného vyjádření.

(6) Není-li Příjemci ze zákona dovoleno informovat Poskytovatele předem předtím, než jsou Důvěrné informace předány, v souladu s článkem 5 této smlouvy, potom bude Příjemce (do té míry, jak je to zákon povoluje) informovat Poskytovatele průběžně i nadále po předání informací o všech okolnostech týkajících se předání a předávaných informací.

(7) Na požádání Poskytovatele Příjemce (i) vrátí veškeré originály a kopie dokumentů s Důvěrnými informacemi Poskytovateli nebo je zničí (s výjimkou analýz, studií, souhrnů a jiných materiálů odvozených od Důvěrných informací), (ii) zničí veškeré originály a kopie dokumentů s analýzami, studiemi, souhrny a jinými materiály odvozenými od Důvěrných informací, a (iii) trvale vymaže veškeré Důvěrné informace (kde je to možné) z veškerých počítačů, disků nebo jiného zařízení, na němž se Důvěrné informace uchovávají.

(8) Ustanovení uvedená v této smlouvě zůstávají v plné platnosti na dobu neurčitou.

(9) V případě, že Příjemce poruší všechny své povinnosti dle této smlouvy, bude okamžitě povinen, aniž by to vyžadovalo další krok nebo formální postup, zaplatit Poskytovateli ihned dlužnou a splatnou pokutu ve výši CZK 500 000,- (pět set tisíc korun českých) za každé takového porušení, přičemž maximální částka činí CZK 2 000 000,- (dva miliony korun českých) a pravidelnou platbu pokuty ve výši CZK 50 000,- (padesát tisíc korun českých) za každý den, kdy toto porušení pokračuje, aniž by Poskytovatel musel prokázat jakoukoliv ztrátu nebo škodu, a bez omezení práva Poskytovatele nárokovat si odškodné navíc, pokud pro to existují důvody.

(10) Tato smlouva může být měněna pouze písemně po vzájemném odsouhlasení změn stranami.

(11) Pokud by ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo nevymahatelné, nedotkne se to platnosti nebo vymahatelnosti žádných jiných ustanovení této smlouvy. Takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno nebo bude považováno za nahrazené ustanovením, které se považuje za platné a vymahatelné a jehož interpretace se nejvíce blíží smyslu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

(12) Tato smlouva se řídí českým právem a veškeré spory týkající se této smlouvy budou vzneseny před pravomoc k tomu příslušného soudu v Praze.